Додаток 7
до пунктів 4.2.2, 4.3.1 Типового положення
про навчання з питань охорони праці

Рекомендована форма журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Титульний аркуш журналу

 

 

______________________________________________________________________
(підприємство, організація, заклад освіти) 

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

 

Розпочато "___"_______________200_ р.

Закінчено "___"_______________200_ р.

 

 Формат А4 (210 х 297)

N
з/п

Дата
проведення інструктажу

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яку інструктують

Професія*,
посада
особи*, яку інструктують, її вік

Назва виробничого підрозділу (група, клас, гурток), до якого приймається особа, що інструктується

Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує

Підписи

особи, яку
інструктують*

особи, яка
інструктує

1

2

3

4

5

6

7

8