Положення про роботу уповноваженого трудового колективу  по охороні праці

 

Затверджено загальними зборами трудового колективу

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Інститут уповноважених трудових колективів з питань охорони праці створюється відповідно до Закону України "Про охорону праці" на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємство) незалежно від форм власності і видів їхньої діяльності для здійснення суспільного контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

 

1.2. Уповноважені трудового колективу  по охороні праці (далі - уповноважений з питань охорони праці) обираються простою більшістю голосів на загальних зборах колективу підприємства з числа досвідчених і ініціативних працівників на термін дії повноважень органа самоврядування трудового колективу. Уповноваженим з питань охорони праці може бути обраний працівник, що відповідно до посадових обов'язків відповідає за організацію безпечних і нешкідливих умов праці.

 

1.3. Чисельність уповноважених з питань охорони праці визначається рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу в залежності від конкретних умов виробництва і необхідності забезпечення безупинного суспільного контролю за станом безпеки й умові праці в кожнім виробничому підрозділі.

 

1.4. Уповноважені з питань охорони праці в місячний термін після обрання за рахунок власника проходять навчання з питань охорони праці відповідно до програми, розробленою службою охорони праці підприємства, погодженої з органом самоврядування трудового колективу і профспілкою (профспілками) і затвердженої керівником підприємства.

 

1.5. У своїй діяльності уповноважені з питань охорони праці керуються законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці. Законом України "Про підприємства в Україні", статутом підприємства і Положенням про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці підприємства.

 

1.6. Уповноважені з питань охорони праці виконують свої обов'язки, як правило, у процесі виробництва, безпосередньо на своїй ділянці, у своєму цеху, зміні, бригаді, ланці і т.п. У випадку залучення до перевірок стану безпеки й умов праці посадовими особами міністерства, відомства, об'єднання, підприємства, місцевих органів державної виконавчої влади, Державного нагляду і суспільного контролю за охороною праці уповноважений звільняється від основної роботи на передбачений колективним договором термін зі збереженням за ним середнього заробітку.

 

1.7. Власник за свій рахунок забезпечує уповноважених з питань охорони праці правилами, інструкціями, іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань охорони праці.

 

1.8. Методичне керівництво роботою уповноважених з питань охорони праці здійснює орган самоврядування трудового колективу, а також за згодою власника, трудового колективу і профспілки (профспілок) - служба охорони праці підприємства. Уповноважені з питань охорони праці співробітничають з комісією з питань охорони праці підприємства.

 

1.9. Уповноважений з питань охорони праці може бути одночасно і представником профспілки з цих питань.

 

1.10. Уповноважені з питань охорони праці при виконанні своїх функцій взаємодіють з керівниками відповідних структурних підрозділів, фахівцями служби охорони праці підприємства, посадовими особами органів державного нагляду за охороною праці, представниками профспілки (профспілок).

 

1.11. Уповноважені з питань охорони праці не рідше одного разу в рік звітують про свою роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу, яким вони обрані.

 

1.12. Уповноважені з питань охорони праці за активну і сумлінну роботу, що сприяла попередженню травматизму, професійних захворювань і аварій, поліпшенню умов і безпеки праці на робочих місцях, можуть матеріально заохочуватися відповідно до статуту підприємства і колективним договором (угодою ).

 

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ обов'язки уповноважених з питань охорони праці

 

2.1.Уповноважені з питань охорони праці з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві, оперативного усунення виявлених порушень здійснюють контроль за:

 

2.1.1. відповідністю законодавству про охорону праці:

 

- умов праці на робочих місцях, безпеці технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування й інших засобів виробництва, стану засобів колективного й індивідуального захисту, використовуваних працівниками, проходів, шляхів евакуації і запасних виходів, а також санітарно-побутових умов:

 

діючого режиму праці і відпочинку;

 

- використання праці жінок, неповнолітніх і інвалідів;

 

забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, іншими засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням,  молоком чи рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, організації питного режиму;

 

- пільг і компенсацій, наданих працівникам за роботу з важкими і шкідливими умовами праці;

 

відшкодування власником збитку працівникам у випадку ушкодження їхнього  здоров'я чи заподіяння морального збитку;

 

- проведення навчання, інструктажів і перевірки знань працівників по охороні праці;

 

- проходження працівниками попереднього і періодичних медичних оглядів;

 

2.1.2. забезпеченням працівників інструкціями, положеннями про охорону праці, що діють у межах підприємства, і дотриманням працівниками в процесі роботи вимог цих нормативних актів;

 

2.1.3. своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням і обліком нещасливих випадків і професійних захворювань;

 

2.1.4. виконанням наказів, розпоряджень, заходів щодо питань охорони праці, у тому числі заходів щодо усунення причин нещасливих випадків, професійних захворювань і аварій, визначених в актах розслідування;

 

2.1.5. використанням фонду охорони праці підприємства по його призначенню;

 

2.1.6. наявністю і станом наочних засобів пропаганди й інформації з питань охорони праці на підприємстві.

 

2.2. Уповноважені з питань охорони праці негайно сповіщають майстра, бригадира і іншого керівника робіт про кожний нещасливий  випадок чи ушкодження здоров'я, що відбулися з рабітинком у процесі  роботи чи в зв'язку з нею, роблять допомогу потерпілим.

 

2.3. Уповноважені з питань охорони праці беруть участь у:

 

2.3.1. розробці розділу "Охорона праці" у колективному договорі (угоді), комплексних заході щодо досягнення встановлених нормативів по охороні праці, усуненню причин, що приводять до нещасливих випадків і професійних захворювань;

 

2.3.2. роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць на їхню відповідність нормативним актам про охорону праці;

 

2.3.3. розслідуванні професійних захворювань і нещасливих випадків на виробництві, якщо потерпілий не є членом профспілки;

 

2.3.4. рішенні питання про зниження розміру одноразової допомоги потерпіл від нещасливого випадку внаслідок невиконання працівником вимог нормативних актів про охорону праці;

 

2.3.5. розгляді факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для  життя чи здоров'я  працівника чи навколишніх його людей і природного середовища, у випадку відмовлення працівника виконувати з цих причин доручену йому роботу;

 

2.3.6. розгляді, при необхідності, посадовими особами листів, заяв і скарг із питань охорони праці працівників відповідного трудового колективу;

 

2.3.7. підготовці і проведенні суспільних оглядів, конкурсів, рейдів з питань охорони праці.

 

3. ПРАВА уповноважених з питань охорони праці

 

3.1. Уповноважені з питань охорони купа мають право:

 

3.1.1. безперешкодно перевіряти стан безпеки і гігієни праці, дотримання працівниками нормативних актів про охорону праці на об'єктах  підприємства чи виробничого підрозділу, колективом якого вони обрані;

 

3.1.2. вносити в спеціально заведену для цього книгу обов'язкові для розгляду власником (керівником відповідного структурного підрозділу підприємства) пропозиції по усуненню виявлених порушень нормативних актів про охорону праці, здійснювати контроль за реалізацією цих пропозицій;

 

3.1.3. жадати від майстра, бригадира і іншого керівника виробничого підрозділу припинення роботи на робочому місці у випадку створення загрози життю чи здоров'ю працюючих;

 

3.1.4. вносити пропозиції про залучення до відповідальності працівників, що порушують

нормативні акти про охорону праці;

 

3.1.5. брати участь у перевірках стану безпеки й умов праці, проведених посадовими особами органів державного нагляду і суспільного контролю за охороною праці, міністерства, відомства, об'єднання, підприємства, місцевих органів державної і виконавчої влади;

 

3.1.6. бути обраним до складу комісії але питанням охорони праці підприємства:

 

3.1.7.бути представниками трудових колективів з питань охорони праці в районних (міських), міжрайонних (окружних) і товариських судах.

 

4.ГАРАНТІЇ ПРАВ І ДІЯЛЬНОСТІ уповноважених з питань охорони праці

 

4.1. Гарантії для уповноважених з питань охорони праці щодо звільнення їх з роботи з ініціативи  власника чи залучення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності передбачаються колективним договором.

 

4.2. Особи, що перешкоджають діяльності уповноважених з питань охорони праці, несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України.

 

4.3. Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення терміну дії своїх повноважень у випадку незадовільного їхнього виконання тільки за рішенням загальних зборів (конференції) його трудового колективу, що його обрав.