Приложение 9 к пунктам 4.2.10 и 5.9  Типового положения об обучении по вопросам охраны труда  Рекомендована форма журналу  реєстрацiї iнструктажiв з питань охорони працi для працiвникiв  Титульний аркуш журналу __________________________________________________________________ (пiдприємство, установа, органiзацiя)  Журнал реєстрацiї iнструктажiв з питань охорони працi на робочому мiстi __________________________________________________________________ (цех, дiльниця, бригада, служба, лабораторiя, майстерня тощо)  Розпочато "___" _______________ 199_ р.  Закiнчено "___" _______________ 199_ р.  Формат А4 (210 х 297) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата |Прiзвище, |Професiя, |Вид |Причина |Прiзвище, | Пiдписи |Стажування на робочому мiсцi| |з/п|прове- |iнiцiали |посада |iнструктажу|проведення |iнiцiали |-------------+----------------------------| | |дення |особи, яку|особи, яку |(первинний,|позаплано- |особи, яка|особи,|особи,|Кiль- |Стажува- |Знання | | |iнст- |iнструк- |iнструктують|повторний, |вого або |iнструктує|яку |яка |кiсть |ння |перевiрив,| | |руктажу|тують | |позаплано- |цiльового | |iнст- |iнст- |змiн, |пройшов |допуск до | | | | | |вий, цiльо-|iнструктажу| |рукту-|руктує|з _____|(пiдпис |роботи | | | | | |вий), назва| | |ють | |до ____|працiв- |здiйснив | | | | | |та номер | | | | |(дати) |ника) |(пiдпис, | | | | | |iнструкцiї | | | | | | |дата) | |---+-------+----------+------------+-----------+-----------+----------+------+------+-------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Формат А4 (210 х 297)