ПОЛОЖЕННЯ

про порядок виконання робіт із підвищеною небезпекою

 

1. Організаційні заходи, що забезпечують безпеку робіт.

 

1.1. Організаційними заходами, що забезпечують безпеку робіт в електроустановках, є:

·         оформлення роботи  нарядом або розпорядженням;
·         допуск до роботи;
·         нагляд під час роботи;
·         оформлення перерв у роботі, переведення на інше робоче місце,
·         закінчення роботи.

1.2. Робота в електроустановках виконується по наряду, розпорядженню, у порядку поточної експлуатації.

1.3. Наряд - це письмове завдання на роботу в електроустановках, що оформлені на бланку установленої форми і визначають місце, час початку й закінчення робіт, умови їхнього безпечного проведення, склад бригади й осіб, відповідальних за безпеку робіт і ін.

1.4. По наряду повинні здійснюватися ремонт, монтаж, налагодження, іспити електроустановок, апаратури і пристроїв:

·         с повним зняттям напруги;
·         без зняття напруги поблизу і на струмоведучих частинах, що перебувають під напругою;
·         без зняття напруги удалині від струмоведучих частин, що перебувають
·         під напругою.

1.5. Розпорядженням є завдання на безпечне проведення роботи, що визначає зміст роботи, місце, час, заходи безпеки (якщо вони вимагаються) і осіб, яким доручене її виконання. Розпорядження може бути усним , письмової або довільної форми, оформленим в оперативному журналі.

Розпорядження має разовий характер. Термін його дії залежить від тривалості робочої зміни виконавців.

За розпорядженням здійснюються роботи, зазначені в п.п. 4.3-4.13.

1.6. Поточна експлуатація - проведення оперативним персоналом на закріпленій ділянці протягом однієї зміни робіт із переліку, що оформляється згідно п.п. 4.17 - 4.20.

2. Особи, відповідальні за безпеку робіт, їхні права й обов'язки.

2.1. Відповідальними за безпеку робіт є:

·         особа, що видає наряд, що дає розпорядження; 
·         відповідальна особа оперативного персоналу - допускаючий; 
·         виконавець робіт; 
·         спостерігач
·         члени бригади.

Особа, що видає наряд, що дає розпорядження, установлює необхідність і обсяг роботи і відповідає за безпеку її виконання, достатність кваліфікації особи, що виконує обов'язки виконавця робіт чи спостерігача.

2.2. Право видачі нарядів надається особам електротехнічного персоналу, що уповноважені на це письмовим розпорядженням особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства .

Ці особи повинні мати не нижче IV кваліфікаційну групу по електробезпечності. Особам оперативного персоналу з кваліфікаційною групою по електробезпечності не нижче IV надається також право давати розпорядження на виконання ряду робіт, перелік яких визначається особами, відповідальними за електрогосподарство підприємства .

2.3. Відповідальне особа оперативного персоналу - допускаючий -несе відповідальність:

Допускаючий повинний мати кваліфікаційну групу по електробезпечності не нижче III.

2.4. Виконавець робіт, приймаючи робоче місце від  допускаючого, відповідає за правильність підготовки робочого місця й виконання необхідних для проведення робіт мір безпеки.

Виконавець робіт зобов'язаний проінструктувати членів бригади про правила безпеки, які необхідно дотримувати при роботі, і забезпечити їхнє виконання.

Виконавець робіт зобов'язаний сам дотримувати дійсні Правила і відповідає за їхнє дотримання членами його бригади, стежить за справністю інструменту, такелажу й іншого ремонтного оснащення.

Виконавець робіт зобов'язаний також стежити за тим, щоб установлені на місці роботи огородження, плакати, заземлення не знімалися і не переставлялися.

Виконавцями робіт можуть призначатися особи з кваліфікаційною групою по електробезпечності не нижче III.

2.5. Спостерігач призначається для нагляду за бригадами будівельників, різноробів, такелажників і інших осіб не електротехнічного персоналу при виконанні ними робіт в електроустановках.

Наблюдаючий за електротехнічним персоналом, у тому числі у відрядженні, призначається у випадку виконання робіт в особливо небезпечних умовах. Ці роботи визначаються особами, відповідальними за електрогосподарство підприємства

Спостерігач контролює наявність установлених на місці роботи заземлень, огороджень, плакатів,  замикаючих пристроїв і відповідає за безпеку членів бригади від поразки електричним струмом.

Відповідальним за загальний стан техніки безпеки працюючих є особа, що очолює бригаду, він повинен входити в її склад і постійно знаходитися на робочому місці.

Спостерігач відповідає за електробезпечність працюючих. Спостерігачу забороняється суміщати нагляд із виконанням будь-якої іншої роботи і залишати бригаду без нагляду під час роботи. Спостерігачем можуть призначатися особи з кваліфікаційною групою по електробезпечності не нижче III.

2.6. Список осіб, що можуть призначатися виконавцями робіт по наряду й розпорядженням і спостерігачами, установлюється розпорядженням по підприємству особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства.

2.7. Члени бригади відповідають за дотримання ними особисто дійсних Правил і інструктивних указівок, що були отримані при допуску і під час роботи.

2.8. Допускається суміщення одною особою обов'язків двох осіб із числа наступних:

·         особи, що видає наряд;

·         виконавця робіт.

Ця особа повинна мати кваліфікаційну групу не нижче тих, котрі вимагаються для осіб, обов'язки яких вона суміщає.

При роботах за розпорядженням дозволяється одне з наступних суміщень:

виконавця робіт, допускаючого і члена бригади, про що робиться відповідна запис в оперативному журналі.

3. Виконання робіт по наряду.

3.1. Порядок видачі й оформлення наряду.

3.1.1. Наряд видається оперативному персоналу безпосередньо перед початком підготовки робочого місця (до початку роботи бригади). Видавати наряд напередодні виконання робіт забороняється.

3.1.2. Наряд на роботу виписується у двох екземплярах. Наряд заповнюється чорнилом (кульковою ручкою) або хімічним олівцем під копірку при дотриманні чіткості й розбірливості записів в обох екземплярах. Ніякі виправлення й перекреслювання в написаному тексті не допускаються.

3.1.3. Допускається передача наряду по телефону особою, що видає наряд, старшому з осіб оперативного персоналу даного об'єкта

При цьому наряд заповнюється в трьох екземплярах. Один екземпляр заповнюється особою, що видає наряд, а два екземпляри особою, що приймає його по телефону;

після зворотної перевірки вказується замість підпису особи, що видає наряд, його прізвище й ініціали з підтвердженням правильності запису підписом приймаючої особи.

При роботах в електроустановках без постійного персоналу наряд заповнюється у двох екземплярах, один із яких передається виконавцю робіт, а інший залишається в особи, що видала наряд.

Допуск до роботи по наряду, переданому по телефону, проводиться у звичайному порядку.

3.1.4. Наряд виписується на одного виконавця робіт (наблюдаючого) з однією бригадою. На руки виконавцю робіт видається тільки один наряд.

3.1.5. При повному знятті напруги на всі роботи (у різних місцях) на даній підстанції, у даному розподільному пристрої виписується один наряд.

Перелік усіх робіт у наряді не потрібен - досить вказати основні роботи. Для виконання робіт може бути утворена збірна бригада, і наряд видається виконавцю робіт цієї бригади. В наряді можна не записувати прізвища працюючих у бригаді, варто лише вказати кількість працюючих.

3.1.6. Розширення робочого  місця або зміна кількості робочих місць не допускається без видачі нового наряду.

Склад бригади визначається особою, що видає наряд.

3.1.7. Склад бригади по кількості й кваліфікації, а також кваліфікація виконавця робіт (наблюдаючого) повинні визначатися з урахуванням умов виконання робіт, а також виходячи з можливості забезпечення необхідного нагляду з боку виконавця робіт (наблюдаючого) за членами бригади.

При роботі по наряду бригада повинна складатися не менш чим із двох осіб, включаючи виконавця робіт.

3.1.8. При роботах по наряду до складу бригади, що очолює виконавець робіт, на кожного її члена з кваліфікаційною групою по електробезпечності III може бути включене одна особа з I кваліфікаційною групою за умови, що загальна кількість членів бригади з I кваліфікаційною групою не перевищує двох.

3.1.9. Оперативний персонал під час чергування з дозволу вищестоящої оперативної особи може бути притягнутий до участі в роботі ремонтної бригади без включення в наряд із записом в оперативному журналі.

3.1.10. При видачі наряду особам, що видає наряд, указується

·         у рядку "Підрозділ" - структурний підрозділ підприємства (цех, ділянка й ін.), де видається наряд; 
·         у рядках "Допускаючому", "Виконавцю робіт", "Наблюдаючому" - прізвища й ініціали відповідних осіб; 
·         у рядках "із членами бригади" - прізвища складу бригади, крім виконавця робіт і  спостерігаючого;
·         у рядках "доручається" - найменування електроустановок і приєднань, де має бути працювати, і зміст роботи;
·         у рядках "Роботу почати" і "Роботу закінчити" - дата і час початку й закінчення роботи з даного наряду;
·         у графі 1 таблиці 1 - найменування електроустановок, у яких необхідно, зробити відключення і накласти заземлення;
·          у графі 2 таблиці 1 - найменування комутаційних апаратів, що повинні бути відключені, і місця, де повинні бути накладені заземлення, встановлені огородження, вивішені плакати;
·         в наряді, по якому відключення і накладення заземлень не вимагаються, у графі 1 таблиці 1 записується "Без відключення й накладення заземлень"; 
·         у рядках "Окремі вказівки" - операції, що повинні виконуватися під безупинним наглядом виконавця робіт; дозвіл на тимчасове зняття заземлень; призначення осіб, відповідальних за безпечне переміщення вантажів; інші вказівки, зв'язані з виконуваною роботою;
·         у рядках "Наряд видано" і "Наряд продовжено" - дата й час підписання наряду.

3.1.11. Таблиця 2 наряду заповнюється при первинному допуску допускаючим з оперативного персоналу.

При тимчасовому включенні електроустановки таблиця 2 заповнюється перед кожним повторним допуском.

3.1.12. У рядках "Робочі місця підготовлені. Під напругою залишилися" допускаючий вказує струмоведучі частини, що залишилися під напругою, в ремонті і сусідніх приєднань, найближчі до місця роботи; якщо таких частин немає, у цих рядках варто писати "Не залишилися".

Допускаючий розписується під цими рядками тільки при первинному допуску.

3.1.13. У таблиці 3 оформляються щоденний допуск до роботи і її закінчення, у тому числі допуск із переведенням на інше робоче місце, а також допуск і закінчення роботи при тимчасовому включенні електроустановки.

Особи, що здійснює повторний допуск, розписується в графі 3.

Графа 6 заповнюється при роботах, зв'язаних зі спробним включенням електроустановок; при цьому вказуються прізвище й посада особи, якому повідомлено про тимчасове закінчення роботи, знятті накладених заземлень і видаленні бригади.

Закінчення робіт, зв'язане із закінченням робочого дня, виконавець робіт оформляє в графах 5 і 7 таблиці 3.

3.1.14. Таблиця 4 заповнюється при змінах у складі бригади.

При введенні в  бригаду водія  механізму або крановика вказується тип закріпленого за ним механізму (крану).

У графі "Дозволив" розписується (з указівкою прізвища) особа, що видала дозвіл на зміну складу бригади. При передачі дозволу за допомогою зв'язку виконавець робіт указує в цій графі прізвище особи, що видала дозвіл на зміну складу бригади.

3.1.15. Після повного закінчення робіт виконавець робіт розписується у відповідній рядку наряду, указуючи при цьому час і дату оформлення.

Оформлення в наряді повного закінчення робіт виконавець робіт виконує тільки у своєму екземплярі наряду, указуючи посаду і прізвище особи, якій він повідомив про повне закінчення робіт, а також дату й час повідомлення

Якщо заземлення не накладалися, слова "заземлення, накладені бригадою, зняті" викреслюються.

3.1.16. У всіх графах наряду, заповнення яких не потрібно, повинні бути зроблені прочерки.

3.1.17. Особа, що видала наряд, робить контроль за правильністю оформлення наряду і розписується наприкінці його.

3.2. Порядок допуску бригади до роботі по наряду.

3.2.1. Перед допуском до роботи виконавець робіт разом із  допускаючим перевіряє виконання технічних заходів щодо підготовки місця роботи.

Після перевірки підготовки робочих місць і інструктажу бригади виконавець робіт розписується у відповідній рядку наряду (тільки при первинному допуску).

Змінювати передбачені нарядом заходу для підготовки робочих місць забороняється.

3.2.2. Після перевірки виконання технічних заходів проводиться допуск бригади, що полягає в тім, що допускаючий:

·         перевіряє, чи відповідає склад бригади й кваліфікація осіб, включених у неї, запису в наряді;
·          якщо допускаючий не знає прізвищ і кваліфікаційної групи по електробезпечності осіб, включених до складу бригади, перевірку варто проводити по йменних свідченнях;
·          прочитує по поряд прізвище виконавця робіт, членів бригади і зміст дорученої роботи, пояснює бригаді, відкіля зняте напруга, де накладені заземлення, які частини ремонтного і сусідніх приєднань залишилися під напругою і які особливі умови виконання робіт необхідно дотримувати; переконується, що усе викладене ним зрозуміло для бригади; 
·         переконує бригаду у відсутності напруги там, де заземлення не видні з місця робіт, дотиком до струмоведучих частин рукою після попередньої перевірки відсутності напруги покажчиком напруги;
·         при наявності заземлень, що накладені безпосередньо в місця роботи, дотик до струмоведучих частин не потрібен;
·         здає робоче місце виконавцю робіт,  з указівкою дати й часу в обох бланках наряду оформляється підписами  допускаючого і виконавця робіт у таблиці 3 "Щоденний допуск до роботи і її закінчення".

Допуск до робіт по наряду повинний провадитися безпосередньо на робочому місці.

3.2.3. Один екземпляр наряду, по якому зроблений допуск, повинний знаходитися у виконавця робіт, другий - в оперативного персоналу в папці діючих нарядів.

Час допуску бригади і закінчення робіт із указівкою номера наряду й змісту робіт заноситься в оперативний журнал.

3.2.4. Якщо при одержанні наряду в оперативного  персоналу або у виконавця робіт виникає будь-який сумнів, вони повинні запросити пояснення в особи, що видало наряд.

3.2.5. Оперативний персонал не має права без ведена виконавця робіт вносити такі зміни в схему установки, що змінюють умови виконання робіт у відношенні техніки безпеки.

3.2.6. В електроустановках без чергового персоналу робочі місця для робіт по наряду підготовляються в перший день виїзним оперативно-ремонтним персоналом, що допускає бригаду до роботи у звичайному порядку.

Право вторинного допуску до робіт у наступні дні по цих же нарядах надається виконавцям робіт із групою по електробезпечності не нижче IV.

3.3. Порядок нагляду під час робіт і змін складу бригади.

3.3.1. З моменту допуску бригади до роботи нагляд за нею з метою попередження порушень вимог правил безпеки покладається на виконавця робіт або  спостерігача. Виконавець робіт і наблюдаючий повинні увесь час знаходитися на місці роботи по можливості на тій ділянці, де виконується найбільш небезпечна робота.

Спостерігачу забороняється суміщати нагляд із виконанням роботи.

Виконавцю робіт і членам бригади варто пам'ятати, що внаслідок закінчення роботи іншою  бригадою або через зміну схеми електроустановки, ділянки установки, що знаходяться за межами робочого місця, передбаченого нарядом, у будь-який момент можуть виявитися під напругою. Зазначені ділянки потрібно завжди вважати такими, що знаходяться під напругою, тому наближатися до них забороняється.

Допускається з дозволу виконавця робіт короткочасна відсутність одного чи декількох членів бригади, при цьому кількість членів бригади, що залишилися на робочому місці, повинне бути не менш двох, включаючи виконавця робіт. У цьому випадку виконавець робіт (наблюдаючий) повинний дати цим особам необхідні вказівки у відношенні мір безпеки. Члени бригади, що повернулися, можуть приступити до роботи тільки з дозволу виконавця робіт. До повернення до робіт робітників виконавець робіт (наблюдаючий)  не має права залишити робоче місце.

3.3.2. Залишатися в приміщеннях розподільних пристроїв одному виконавцю робіт або членам бригади без виконавця робіт, як правило, не дозволяється, за винятком тих випадків, коли за умовами робіт (наприклад, регулювання  вимикачів, роз'єднувачів, приводи яких винесені в інше приміщення, перевірка,  ремонт, монтаж вторинних ланцюгів, прокладка кабелів, іспиту устаткування, перевірка захистів і ін.) необхідно одночасне перебування одного чи декількох осіб с кваліфікаційною групою по електробезпечності не нижче III із складу бригади в різних приміщеннях, на різних робочих місцях одного приєднання.

Виконавець робіт повинний привести членів бригади, що знаходяться окремо від нього, на їхнє робоче місце і дати необхідні вказівки за правилами безпеки.

3.3.3. При необхідності в тимчасовій відсутності виконавець робіт (наблюдаючий), якщо на цей час його не можуть замінити особи, що видали наряд, чи особи оперативного персоналу, зобов'язаний вивести бригаду з приміщення, де проводяться роботи, замкнути за собою двері й оформити перерву в роботі. У випадку заміни виконавця робіт (наблюдаючого) останній повинний на момент своєї відсутності передати наряд особі, що його замінила.

3.3.4. При виявленні порушень правил  безпеки або появі інших обставин, що загрожують безпеці працюючих, бригада повинна бути вилучена з місця роботи й у виконавця робіт відібрано наряд.

Після усунення виявлених порушень і неполадок бригада знову може бути допущена оперативним персоналом до роботи в загальному порядку з оформленням допуску в наряді.

3.3.5. Зміни в складі бригади з оформленням у наряді можуть бути внесені особою, що видала наряд, а при його відсутності - особою, що має право на видачу наряду на дану електроустановку. Ці зміни можуть бути передані по телефоні  допускаючому або виконавцю робіт,  в наряді за своїм підписом указує прізвище й ініціали особа, що дала вказівки по зміни.

При необхідності заміни виконавця робіт повинний бути виданий новий наряд. При зміні складу бригади не повинні бути порушені вимоги п. 3.1.7. Зміни складі бригади повинні бути оформлені у всіх екземплярах наряду.

3.4. Порядок оформлення перерв у роботі.

3.4.1. При перерві в роботі протягом робочого дня (на обід, за умовами проведення робіт) бригада виводиться з приміщення, де виконуються роботи. Наряд залишається на руках у виконавця робіт (наблюдаючого). Плакати, огородження і заземлення, поставлені на місце. Жоден із членів бригади не має права ввійти після перерви в приміщення, де проводиться робота, під час відсутності виконавця робіт чи  спостерігаючого.

Допуск бригади після такої перерви оперативним персоналом не проводиться. Виконавець робіт (наблюдаючий) сам указує бригаді місце роботи.

3.4.2. Оперативний персонал до повернення виконавцем робіт наряду з оцінкою про повне закінчення робіт не має права проводити включення устаткування, що виведено для ремонту, чи вносити в схему зміни, що позначаються на умовах виконання робіт. В аварійних випадках при необхідності такого включення оперативний персонал може включити устаткування при відсутності бригади, не одержавши назад наряд, при дотриманні наступних умов :

3.4.3. Спробне включення устаткування на робочу напругу до повного закінчення робіт може бути проведене за таких умов:

·         бригада повинна бути вилучена з місця проведення робіт, наряд у виконавця робіт повинний бути відібраний і в наряді в таблиці 3 "Щоденний допуск до роботи і її закінчення" повинна бути оформлена перерва;
·         тимчасові огородження, заземлення і плакати повинні бути зняті, а постійні огородження поставлені на місце; зазначені операції виконує оперативний персонал.

Підготовка робочого місця і допуск бригади після спробного включення проводяться звичайним порядком у присутності виконавця робіт, що оформляється його підписом у наряді.

3.4.4. Після закінчення робочого дня робоче місце приводиться в порядок, плакати, заземлення й огородження відставляються на місцях.

В електроустановках, що експлуатуються місцевим оперативним персоналом, закінчення кожного дня оформляється в таблиці 3 наряду "Щоденний допуск до роботи і її закінчення" підписами виконавця робіт і особі оперативного персоналу, якому повинний здаватися наряду щодня після закінчення роботи.

В електроустановках, що експлуатуються без місцевого оперативного персоналу, закінчення робіт може оформлятися в цій таблиці наряду тільки підписом виконавця робіт; наряд дозволяється залишати в папці діючих нарядів.

Наступного дня до перерваної роботи можна приступити після огляду місця робіт і перевірки виконання мір безпеки  допускаючим і виконавцем робіт.

3.4.5. Допуск до роботи наступного дня з указівкою дати і часу початку робіт оформляється підписами допускаючого і виконавця робіт у таблиці 3 наряду "Щоденний допуск до роботи і її закінчення".

3.5. Порядок переведення бригади на нове робоче місце.

3.5.1. Робота на декількох робочих місцях того самого приєднання по одному наряду може здійснюватися при дотриманні таких умов:

·         усі робочі місця даного приєднання готуються оперативним персоналом і приймаються виконавцем робіт до початку робіт;
·         виконавець робіт із бригадою допускається на одне з робочих місць приєднання;
·         в електроустановках, що експлуатуються з місцевим оперативним персоналом, переведення бригади на інше робоче місце проводиться  допускаючим;
·         в електроустановках, що експлуатуються без місцевого оперативного персоналу, переведення бригади на інше робоче місце через відсутність  допускаючого здійснює виконавець робіт;
·         переведення бригади на нове робоче місце оформляється в таблиці 3 наряду "Щоденний допуск до роботи і її закінчення"; якщо переведення здійснюється виконавцем робіт, він розписується в таблиці замість  допускаючого.

3.5.2. При роботах без зняття напруги оформлення допуску на інше робоче місце потрібно тільки при переведенні бригади з одного приміщення розподільного пристрою в інше.

3.6. Порядок закінчення роботи, здавання-прийняття робочого місця, закриття наряду й включення устаткування в роботу.

3.6.1. Після повного закінчення роботи робоче місце приводиться в порядок, приймається виконавцем робіт, що після виведення бригади розписується в наряді про закінчення робіт і здає його оперативному персоналу або, при відсутності такого, залишає в папці діючих нарядів.

3.6.2. Наряд може бути закритий оперативним персоналом лише після огляду устаткування й місць роботи, перевірки відсутності людей, сторонніх предметів, інструменту і при належній чистоті місця, де виконувалися роботи.

При провадженні робіт на одному приєднанні декількома бригадами наряд по закінченні робіт однією бригадою може бути закритий цілком із указівкою в наряді "Заземлення залишені для роботи з нарядів №...".

3.6.3. Закриття наряду проводиться після того, як будуть послідовно виконані:

·         зняття заземлень із перевіркою відповідно до прийнятого порядку обліку; 
·         видалення тимчасових огороджень і плакатів "ПРАЦЮВАТИ ТУТ";
·         установка на місце постійних огороджень і зняття всіх інших плакатів, що були вивішені до початку робіт.

Перевірка ізоляції відремонтованого устаткування безпосередньо перед включенням проводиться, якщо в цьому є необхідність, до видалення тимчасових огороджень і плакатів, негайно після зняття переносних заземлень.

Устаткування може бути включено тільки після закриття наряду. Якщо на відключеному приєднанні роботи проводилися по декількох нарядах, то включення його в роботу може бути проведено тільки після закриття всіх нарядів.

3.6.4. Термін дії наряду встановлюється в п'ять календарних днів. При перервах у роботі наряду залишається дійсним, якщо схема не обновлялася й умови проведення робіт залишилися незмінними.

3.6.5. Контроль за правильністю оформлення нарядів повинний проводитися особами, що видали наряд, а також особами керівного електротехнічного персоналу і відповідальними за електрогосподарство підприємства періодично, шляхом вибіркової перевірки.

3.6.6. Усі екземпляри закритих нарядів зберігаються в спеціальній папці протягом 30 днів, після чого можуть бути знищені.

Примітка. Якщо при виконанні робіт з нарядів мали місце аварії й електротравми, наряд варто зберігати в архіві підприємства.

4. Виконання робіт із розпорядження й у порядку поточної експлуатації.

4.1. Усі роботи, що проводяться в електроустановках без наряду, виконуються:

·         у порядку поточної експлуатації з наступним записом в оперативному журналі;
·         по розпорядженнях уповноважених осіб з оформленням в оперативному журналі.

4.2. Розпорядження на проведення робіт має разовий характер, видається на одну роботу і діє протягом однієї зміни. При необхідності  повторення  або продовження роботи при зміні умов  роботи або складу бригади розпорядження повинне видаватися заново з оформленням в оперативному журналі.

4.3. За розпорядженням можуть виконуватися :

·         роботи без зняття напруги удалині від струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, тривалістю не більш однієї зміни; 
·         позапланові короткочасні й невеликі по обсязі роботи (тривалістю до 1 години), що викликані виробничою необхідністю;
·         деякі види робіт із зняттям напруги тривалістю не більш однієї зміни.

4.4. Організаційними заходами, що забезпечують безпеку робіт із розпорядження в електроустановках, є в основному ті ж заходи, що і при роботах по поряд (п. 2.1).

Усі роботи, виконання яких передбачено за розпорядженням, можуть виконуватися і по наряду.

4.5. Особа, що видає розпорядження, призначає виконавця робіт (наблюдаючого) і визначає можливість безпечного проведення робіт з указівкою виконання необхідних для цього технічних і організаційних заходів.

4.6. Розпорядження записується в оперативний журнал особою, що видала розпорядження, або оперативним персоналом за його вказівкою, що прийнято безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку.

Розпорядження, що видається самим оперативним персоналом, також записується в оперативному журналі. В оперативному журналі повинне вказуватися:

·         ким видане розпорядження, зміст і місце робіт, категорія виконання робіт у відношенні мір безпеки, перелік технічних і організаційних заходів, час виконання робіт прізвище, ініціали, кваліфікаційна група по електробезпечності виконавця робіт (наблюдаючого) і членів бригади.

Зміни в процесі роботи складу бригади, що працює за розпорядженням, забороняються.

4.7. Оперативний персонал доводить до відома виконавця робіт розпорядження і після підтвердження готовності до проведення робіт проводить підготовку робочого місця (якщо це потрібно) і робить запис в оперативному журналі об виконання всіх технічних заходів, що забезпечують безпечне виконання робіт.

4.8. До початку робіт виконавець робіт приймає робоче місце і розписується в оперативному журналі про прийняття розпорядження до виконання з указівкою часу початку робіт.

4.9. До робіт, виконуваним за розпорядженням протягом однієї зміни без зняття напруги удалині від струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, відносяться:

Зазначені в п. 4.9 роботи виконуються одноосібно електротехнічним персоналом із кваліфікаційною групою по електробезпечності не нижче III.

Примітка 1. Роботи з п. 4.9 а дозволяється виконувати обличчям електротехнічного персоналу з I кваліфікаційною групою по електробезпечності.

Примітка 2. Роботи з п. 4.9а, б дозволяється виконувати оперативному персоналу в порядку поточної експлуатації.

Примітка 3. Роботи з п. 4.9 у можуть виконуватися не електротехнічним персоналом під наглядом оперативного персоналу або спеціально виділеного наблюдаючого з кваліфікаційною групою не нижче III.

4.10. До робіт, виконуваним за розпорядженням, відносяться також роботи по монтажу, перевірці, регулюванню, зняттю для ремонту й установці вимірювальних приладів, лічильників, пристосувань релейного захисту, автоматики, телемеханіки і зв'язки, роботи на приводах комутаційних апаратів, на вторинних ланцюгах і в ланцюгах електроприводів схем автоматичного й дистанційного управління.

Примітка. Роботи в ланцюгах електровимірювальних приладів і лічильників, підключених через вимірювальні трансформатори, що не мають

пристосувань для шунтування токових ланцюгів і відключення ланцюгів напруги, виконуються по наряду.

4.11. Зазначені в попередньому пункті роботи повинні виконуватися не менш ніж двома особами ремонтного чи персоналу персоналу спеціалізованих служб, одне з яких повинно мати кваліфікаційну групу по електробезпечності не нижче IV, а інше - не нижче III; одноосібно - оперативним персоналом із кваліфікаційною групою по електробезпечності не нижче IV.

4.12. За розпорядженням у випадку виробничої необхідності дозволяється оперативному (оперативно-ремонтному)  персоналу або під його наглядом іншому електротехнічному персоналу виконувати невеликі по обсязі короткочасні (тривалістю до 1 години) роботи:

ці роботи виконуються не менш чим двома особами, включаючи осіб оперативного персоналу, що спостерігає, із кваліфікаційною групою не нижче III;

 ці роботи виконуються не менш ніж двома особами, включаючи осіб оперативного персоналу з кваліфікаційною групою не нижче IV, що здійснює безупинний нагляд за працюючими, інші особи можуть мати кваліфікаційну групу не нижче III.

4.13. До робіт із зняттям напруги, виконуваним за розпорядженням протягом однієї зміни, відносяться:

Зазначені роботи повинні, як правило, виконуватися двома особами з числа ремонтного персоналу, одна з яких повинна мати кваліфікаційну групу не нижче III, інше - II. В окремих випадках із відома особи, що видає розпорядження, допускається виконувати ці роботи одній особі ремонтного персоналу, що має III кваліфікаційну групу по електробезпечності. Перелік зазначених робіт може бути розширений особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства .

Примітка. Оперативно-ремонтним персоналом зазначені роботи проводяться в порядку поточної експлуатації.

4.14. Виконавець робіт (наблюдаючий) з моменту одержання дозволу на виконання робіт із розпорядження здійснює нагляд за особами, що входять до складу бригади, щодо дотримання мір безпеки.

4.15. Після закінчення робіт виконавець робіт повинен :

·         при виконанні робіт із зняттям напруги або без зняття напруги поблизу струмоведучих частин, що перебувають під напругою, вивести бригаду з місця роботи, разом з особами оперативного персоналу перевірити робоче місце, після чого оформити закінчення робіт підписом в оперативному журналі: 
·         при виконанні робіт без зняття напруги удалині від струмоведучих частин, що перебувають під напругою, особисто оглянути місце роботи, вивести бригаду і повідомити оперативному персоналу про обсяг виконаних робіт і часі закінчення.

Дане повідомлення виконавця робіт записується особами оперативного персоналу в оперативний журнал з указівкою часу закінчення робіт.

4.16. Про закінчення робіт, що здійснюються за розпорядженням, оперативний персонал  безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку повідомляє особу, що видала розпорядження.

4.17. У порядку поточної експлуатації можуть проводитися :

·         роботи без зняття напруги удалині від струмоведучих частин, що перебувають під напругою, зазначені в п. 4.9 а, б;
·         роботи з повним чи частковим зняттям напруги, зазначені в п. 4.13.

4.18. Обслуговування зовнішнього й внутрішнього освітлення, а також електроспоживачів, підключених до групових ліній із захисними апаратами на номінальні струми до 20 А, на території підприємств, у службових і житлових приміщеннях, складах, майстерень і ін. може проводитися спеціально закріпленим персоналом також у порядку поточної експлуатації з повідомленням про місце, початок і закінчення робіт оперативного персоналу, про що останнім робиться відповідна запис в оперативному журналі.

4.19. Організаційними заходами, що забезпечують безпеку робіт у порядку поточної експлуатації в електроустановках, є:

·         розробка особою, відповідальною за електрогосподарство, переліку робіт, визначених у п.п. 4.9 а, б, у, 4.13 відносно місцевих умов, і затвердження його керівником підприємства ;
·         визначення виконавцем робіт необхідності й можливості безпечного проведення конкретної роботи.

4.20. Види робіт, внесені в перелік згідно п. 4.19, є постійно дозволеними роботами без оформлення будь-якими додатковими розпорядженнями

 

ПОГОДЖЕНО

 

 

Начальник юридичного відділу