ПРАВИЛА
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальне навчання, інструктажі та перевіркузнань з питань  пожежної
безпеки  на  підприємствах,в установах та організаціях України *
 


     1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      1.1. Типове положення про спеціальне  навчання,  інструктажі  та  перевірку знань з питань пожежноІ безпеки (надалі - Типове положення)  розроблено відповідно до статті 8 Закону УкраІни "Про пожежну  безпеку".
     1.2. Типове  положення  встановлює  види  і  порядок  проведення  спеціального   навчання,   інструктажів  з  питань  пожежноІ  безпеки  робітників,  службовців та  інших  категорій  працівників  (надалі  працівники)  і  поширюється  на  всі  підприємства,  установи  та організаціІ (надалі - підприємства)  незалежно  від  форм  власності  і  видів діяльності.
     1.3. Працівники під час прийняття на роботу та за  місцем  праці  повинні  проходити  інструктажі  з  питань пожежноІ безпеки (надалі протипожежні інструктажі)  відповідно  до  порядку,  встановленого  в  розділі 2 цього Типового положення.
     Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною  небезпекою,  попередньо, до початку самостійного виконання робіт, повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), а потім  постійно, один раз на рік, - перевірку знань.
_______________________
* Затверджено  наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 17 листопада 1994  р.  N  628,  зареєстровано  в Міністерстві юстиції Україии 22 грудня 1994 р. N 307/517.


     1.4. Особи,  які  суміщують  професіІ  (роботи),  навчаються або  інструктуються як за основною, так і за суміжною професією (роботою).
     1.5. Організація  своєчасного і якісного проведення спеціального  навчання,  інструктажів та перевірки знань з питань пожежної  безпеки  на  підприємстві  покладається  на  його  керівника,  а в структурних  підрозділах (цех,  дільниця,  лабораторія,  майстерня і т.  ін.) - на  керівника відповідного підрозділу.
     1.6. Порядок  проходження  працівниками  спеціального  навчання,  інструктажів і перевірки знань визначається  керівником  підприємства  (наказом або відповідним положенням, що розробляється на підприємстві  і затверджується керівником).
     1.7. Допуск до роботи осіб,  які не пройшли спеціального навчання, інструктажі або перевірку знань, забороняється.      2. ПРОТИПОЖЕЖНІ ІНСТРУКТАЖІ
     2.1. За призначенням та часом проведення  протипожежні  інструктажі поділяються на вступний,  первинний,  повторний, позаплановий та  цільовий.
     2.2. Вступний  протипожежний  інструктаж  проводиться  з   усіма  працівниками,  які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову),  а також з особами,  що прибули на підприємство у відрядження,  на виробничу  практику  (навчання) і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі.
     Він проводиться  на  підставі  діючих  на  підприємстві  правил,  інструкцій  та  інших  нормативних  актів з питань пожежної безпеки у  спеціально обладнаному для цього приміщенні фахівцем,  на якого наказом  по  підприємству  покладені ці обов'язки,  і може поєднуватися з  вступним інструктажем з охорони праці.
     Програма для  проведення  вступного  протипожежного  інструктажу  затверджується    керівником    (заступником,   головним   інженером)  підприємства.
     2.3. Первинний  протипожежний  інструктаж  проводиться  безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника.
     Його повинні проходити:
     - усі новоприйняті на роботу (постійну чи тимчасову);
     - працівники, переведені з інших структурних підрозділів, виробничих дільниць підприємства;
     - особи,  що прибули на підприємство у відрядження і мають брати  безпосередню участь у виробничому процесі;
     - будівельники сторонніх організацій,  які виконують на  діючому  підприємстві будівельно-монтажні, ремонтні або інші роботи;
     - учні (студенти) під час виробничої практики (навчання),  а також  перед проведенням з ними практичних занять в учбових майстернях,  лабораторіях і т. ін.
     Програма для  проведення  первинного  протипожежного інструктажу  затверджується керівником відповідного структурного  підрозділу  (начальником цеху,  відділу тощо), відповідальним за протипожежний стан,  або керівником підприємства (його заступником).
     2.4. Програми для проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів погоджуються з начальником об'єктової пожежної  охорони  або  добровільної  пожежної  дружини (за наявності таких формувань).
     Приблизний перелік  питань,   з   якими   необхідно   ознайомити  працівників під час проведення вступного та первинного  протипожежних  інструктажів, наведений у додатку N 1.
     2.5. Повторний  протипожежний інструктаж проводиться на робочому  місці з усіма працівниками не менш як один раз на  рік  за  переліком  питань,  з  якими необхідно ознайомити працівників під час проведення  вступного та первинного протипожежних інструктажів (додаток N 1).
     2.6. Позаплановий   протипожежний   інструктаж   проводиться   з  працівниками на робочому місці або у спеціально відведеному для цього  приміщенні:
     - у разі введення в дію  нових  або  доопрацьованих  нормативних  актів з питань пожежної безпеки (норм,  правил,  інструкцій, положень  тощо);
     - у разі зміни технологічного процесу,  застосування нового  або  заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;
     - на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду,  якщо виявлено незадовільне знання працівниками правил  пожежної  безпеки  на  робочому  місці,  невміння  діяти  у  випадку пожежі та користуватися  первинними засобами пожежогасіння.
     2.7. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально  або  з  групою  працівників  споріднених спеціальностей (видів  робіт). Обсяг та зміст інструктажу визначаються в кожному випадку окремо залежно від причин, що викликали необхідність його проведення.
     2.8. Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт  (зварювальних,  розігрівальних  та  інших),  при  ліквідації  аварії,  стихійного лиха.
     2.9. Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні  інструктажі проводяться безпосередньо керівниками робіт  (начальником  виробництва,  цеху,  дільниці тощо), які пройшли навчання і перевірку  знань з питань пожежної безпеки.
     2.10. Первинний,  повторний та позаплановий інструктажі завершуються  перевіркою  знань. Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж.
     2.11. Проведення протипожежних інструктажів  може  здійснюватися  разом з відповідними інструктажами з охорони праці.
     2.12. Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім  цільового, у спеціальних журналах  робляться записи (окремо  від інструктажів  з питань охорони праці) з підписами осіб,  з  якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив.
     Запис про  проведення  цільового  протипожежного інструктажу робиться  в  документі,  що  дозволяє  виконання  робіт  (наряд-допуск,  дозвіл).
     3. СПЕЦІАЛЬНЕ  НАВЧАННЯ (ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНИЙ МІНІМУМ) ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА РОБОТАХ З ПІДВИЩЕНОЮ ПОЖЕЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ
    3.1. Попереднє спеціальне навчання  (пожежно-технічний  мінімум)  проходять  особи,  яких приймають на роботу з підвищеною пожежною небезпекою:
     - електрогазозварювальники;
     - особи,  що мають брати безпосередню участь у виробничому  процесі  в  приміщеннях  категорій  за  вибухопожежною  небезпекою А і Б  (відповідно до ОНТП 24-86);
     - особи,  які  мають  виконувати роботи на устаткуванні,  обладнанні, апаратах, де перебувають в обігу легкозаймисті та горючі рідини,  горючі гази, речовини та матеріали, здатні вибухати або горіти в  результаті взаємодії з водою, киснем повітря та один з одним;
     - працівники складського господарства, де зберігаються пожежонебезпечні матеріали і речовини;
     - електрики,  що працюють з електроустановками у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах (відповідно до ПУЕ);
     - інші  категорії  працівників,  діяльність  яких потребує більш  глибоких знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі.
     3.2. Метою  проведення  пожежно-технічного мінімуму є підвищення  загальних пожежно-технічних знань працюючих, навчання їх правилам пожежної  безпеки  з  урахуванням пожежонебезпечних особливостей виробництва, більш глибоке ознайомлення з протипожежними заходами та діями  в  разі виникнення пожежі;  напрацювання навичок використання наявних  засобів пожежогасіння.
     3.3. Порядок, форма, місце проведення пожежно-технічного мінімуму, а також конкретний перелік робіт та спеціальностей, з яких проводять таке спеціальне навчання, встановлюються наказом  керівника підприємства з урахуванням специфіки виробництва, характеру та виду  робіт, вимог відповідних міжгалузевих і галузевих нормативних актів  та  цього Типового положення.
     3.4. Спеціальне навчання проводиться за програмами, які  розробляються, як правило, на підприємствах і затверджуються їх  керівниками. Рекомендована програма проведення занять з пожежно-технічного мінімуму наведена в додатку N 3.
     3.5. Програми спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму погоджуються з місцевими органами державного пожежного нагляду.
     3.6. Заняття,  як правило, здійснюються по групах, з урахуванням  фаху працівників.  Для їх проведення адміністрація  може  запрошувати  (на  договірній  основі)  фахівців з інших підприємств,  організацій,  установ, які мають відповідні знання з питань, що вивчаються.
     3.7. Працівники  підприємств,  де відсутня можливість проведення  занять з пожежно-технічного мінімуму,  можуть проходити їх  на  інших  споріднених  за  технологією підприємствах,  де є необхідні для цього  умови та фахівці (на договірних умовах).
     Спеціальне навчання з  пожежно-технічного  мінімуму  може  також  проводитися в навчальних закладах, які  мають  необхідну  матеріальну  базу, фахівців та одержали від органів державного  пожежного  нагляду  дозвіл (ліцензію) на проведення цих занять за відповідними  програмами.
     У таких випадках  результати спеціального навчання фіксуються на  підприємстві (в навчальному закладі),  де воно проводилося.
     3.8. Після закінчення спеціального навчання за  програмою пожежно-технічного мінімуму від тих, хто навчався, приймаються заліки. Результати заліків оформлюються протоколом.
     Для прийняття заліків наказом керівника підприємства утворюється  комісія, яку очолює заступник керівника (головний інженер).
     Працівники підприємств, які проходили спеціальне навчання на інших підприємствах (у навчальних закладах), складають заліки за місцем  навчання.
     3.9. Особам,  які  успішно склали заліки,  видається посвідчення  відповідної форми (додаток N 4).
     3.10. Звільнення від проходження спеціального навчання  з пожежно-технічного мінімуму може надаватися особам, які за попереднім місцем роботи вже проходили його (відповідно до спеціальності  або  виду  роботи, на яку їх приймають) і мають відповідне посвідчення. При цьому строк останньої перевірки їх знань не  повинен  перевищувати  один  рік.
     3.11. Працівники,  які проходять попереднє  спеціальне  навчання  (пожежно-технічний  мінімум)  на підприємстві,  можуть бути звільнені  від вступного та первинного протипожежних  інструктажів.  Особи,  яких  для проходження навчання направляють до інших підприємств або до навчальних закладів, від таких інструктажів не звільняються.
     3.12. Щорічно працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою,  повинні проходити перевірку знань з питань  пожежної  безпеки.
     Для проведення  перевірки наказом керівника підприємства призначається комісія,  яку очолює один з його заступників (головний  інженер).
     3.13. На підприємстві,  що має самостійні структурні підрозділи,  можуть   створюватися   декілька  комісій,  які  очолюють  заступники  керівників відповідних структурних підрозділів.
     3.14. Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки розробляється комісією та затверджується керівником підприємства.
     3.15. Результати перевірки оформлюються протоколом. У разі незадовільного результату працівники повинні  пройти  повторну  перевірку  протягом одного місяця.
     Відмітки про перевірку вносяться до посвідчення про  проходження  спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму (додаток N 4).