ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Начальника служби охорони праці

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Дійсна посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права й відповідальність начальника служби охорони праці .      

1.2. Начальник служби охорони праці призначається на посаду і звільняється від посади у встановленому діючим трудовим законодавством порядку наказом  Генерального директора .    

1.3. Начальник служби охорони праці підпорядковується безпосередньо Генеральному директору .    

1.4. На посаду начальника служби охорони праці призначається особа, що має вищу професійну (технічну) освіту й стаж роботи з охорони праці або інженерно -технічних і керівних посадах не менш ніж 3 роки.

1.5. Начальник служби охорони праці повинен знати:

·        законодавчі й нормативні правові акти, методичні матеріали з питань охорони праці;
·        виробничу й організаційну структуру підприємства;
·        основні технологічні процеси й режими виробництва;
·        устаткування підприємства й принципи його роботи;
·        методи вивчення умов праці на робочих місцях;
·        організацію роботи з охорони праці;
·        систему стандартів безпеки праці;
·        психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії тяжкості робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку працю;
·        правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт;
·        порядок проведення розслідування нещасливих випадків;
·        передовий вітчизняний і закордонний досвід в області охорони праці;
·        методи й форми пропаганди й інформації з охорони праці;
·        порядок і терміни складання звітності про виконання заходів щодо охорони праці;
·        основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства.

1.6. У період тимчасової відсутності начальника служби охорони праці, його обов'язки покладаються на _______________________________.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

Начальник служби охорони праці:

2.1. Організує й координує роботи з охорони праці на підприємстві , здійснює контроль за дотриманням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів по охороні праці, проведенням профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці на  підприємстві , за наданням працівникам установлених пільг і компенсацій за умовами праці.

2.2. Організує вивчення умов праці на робочих місцях, роботу з проведення вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, атестації й сертифікації робітників місць і виробничого устаткування на відповідність вимогам охорони праці, контролює своєчасність проведення планованих заходів.

2.3. Бере участь у розгляді нещасливих випадків і розробці заходів для їхнього запобігання.

2.4. Інформує працівників від імені роботодавця про стан умов праці  робітника  на місці, а також про вжиті заходи по захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечує підготовку документів на виплату відшкодування шкоди, заподіяного здоров'ю працівників у результаті нещасливого випадку на  виробництві чи професійного захворювання.

2.5. Організує проведення перевірок, обстежень технічного стану будинків, споруджень, устаткування, машин і механізмів на відповідність їхнім вимогам нормативних правових актів по охороні праці, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно - технічних пристроїв, санітарно-побутових приміщень, засобів колективної і індивідуального захисту працівників, контролює своєчасність їхнього проведення.

2.6. Забезпечує участь співробітників служби в підготовці й внесенні пропозицій по розробці й упровадженні більш досконалих конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних і блокувальних пристроїв, інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, розробці й упровадженні заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціональних режимів праці й відпочинку.

2.7. Бере участь у складанні розділу "Охорона праці" колективного договору, здійснює контроль за його виконанням, а також виконанням розпоряджень органів державного нагляду й контролю, інших заходів щодо поліпшення умов праці.

2.8. Бере участь в узгодженні розроблювальної на підприємстві проектної документації, у роботі комісій із приймання в експлуатацію закінчених  будівництв чи реконструйованих об'єктів виробничого призначення, по прийманню з ремонту установок, агрегатів і іншого устаткування в частині дотримання вимог нормативних правових актів по охороні праці.

2.9. Надає методичну допомогу керівникам підрозділів   у складанні списків професій і посад, відповідно до яких працівники повинні

проходити обов'язкові попередні й періодичні медичні огляди, а також списків професій і посад, відповідно до яких на підставі діючого законодавства працівникам надаються компенсації й пільги за важкі, шкідливі чи небезпечні умови праці, при розробці й перегляді інструкцій з охорони праці; стандартів підприємства по безпеці праці.

2.10. Забезпечує проведення вступних і повторних інструктажів, навчання й перевірки знань по охороні праці працівників  підприємства .

2.11. Контролює правильність витрати засобів на виконання заходів щодо охороні праці в підрозділах підприємства  , аналізує й узагальнює пропозиції по їх витраті і підготовляє обґрунтування про виділення підприємству засобів із територіального фонду охорони праці на заходи щодо поліпшення умов і охорони праці.

2.12. Організує роботу кабінету (куточку) по охороні праці, пропаганду й інформацію з питань охорони праці на підприємстві з використанням для цих цілей внутрішньої комп’ютерної мережі, стінних газет, вітрин, забезпечення підрозділів підприємства   правилами, нормами, інструкціями, плакатами й іншими наочним приладдям по охороні праці, а також надання їм методичної допомоги в устаткуванні відповідних інформаційних стендів.

2.13. Доводить до відома працівників підприємства   про нові , що вводяться в дію ,законодавчі й нормативні правові акти по охороні праці, організує збереження документації по охороні праці, складання звітності по установлених формах і у відповідності з термінами, установленими нормативними правовими актами по охороні праці.

2.14. Бере участь у розгляді листів, заяв і скарг працівників підприємства  із питань охорони праці й підготовці по них пропозицій роботодавцю по усуненню наявних і виявлених у ході розслідувань недоліків (недоглядів), а також підготовці відповідей заявникам.

2.15. Здійснює зв'язок з медичними установами, науково-дослідними й іншими організаціями з питань охорони праці і вживає заходів по впровадженню їх, рекомендацій.

2.16. Керує працівниками служби

3. ПРАВА

Начальник служби охорони праці має право:

3.1. Давати підлеглим йому співробітникам доручення, завдання по колу питань, що входять у його функціональні обов'язки.

3.2. Контролювати виконання планових завдань і роботу, своєчасне виконання окремих доручень і завдань підлеглих йому працівників.

3.3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали й документи стосовно до питань діяльності служби охорони праці.

3.4. Вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій для рішення оперативних питань виробничої діяльності, що входить у компетенцію начальника служби охорони праці.

3.4. Представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях із питань стосовним до виробничої діяльності служби.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Начальник служби охорони праці несе відповідальність за:

4.1. Результати й ефективність виробничої діяльності служби охорони праці.

4.2. Не забезпечення виконання своїх функціональних обов'язків, а так саму роботу служби охорони праці, стан справ по дотриманню техніки безпеки на підприємстві .

4.3. Недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт служби.

4.4. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень директора підприємства  .

4.5. Неприйняття заходів для припинення виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежним і іншим правилам діяльності, що створюють загрозу підприємству, його працівникам.

4.6. Не забезпечення дотримання трудової й виконавської дисципліни працівниками, що знаходиться в підпорядкуванні начальника служби охорони праці

5. УМОВИ РОБОТИ

5.1. Режим роботи начальника служби охорони праці визначається відповідно до Правилами внутрішнього трудового розпорядку, установленими на підприємстві .

5.2. У зв'язку з виробничою необхідністю начальник служби охорони праці може виїжджати в службові відрядження (у т.ч. місцевого значення).

5.3. Для рішення оперативних питань по забезпеченню виробничої діяльності начальнику служби охорони праці може виділяться службовий автотранспорт.

6. СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ.   ПРАВО ПІДПИСУ

6.1. Винятковою сферою діяльності начальника служби охорони праці є забезпечення планування й організація виробничої діяльності служби охорони праці і забезпечення дотримання правил техніки безпеки на підприємстві.

6.2. Начальнику служби охорони праці. для забезпечення його діяльності надається право підпису організаційно-розпорядницьких документів із питань, що входять у його функціональні обов'язки.

 

З інструкцією ознайомлений ___________________

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник юридичного відділу